U bevindt zich hier: Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Download hier de algemene voorwaarden als PDF bestand

Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Looland .
 2. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 3. Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Looland is ingestemd.
 4. Onder "Koper" wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Looland in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
 5. Looland behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
 6. Door het gebruik van de internetsites van Looland en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
 7. Looland is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Looland is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
 2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 3. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
 4. Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
  • de potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Looland via
  elektronische weg verzonden. Deze zijn door Looland ontvangen.
  • de potentiële Koper heeft tijdens zijn bezoek aan Looland -deze is gevestigd aan de Industrieweg 18-19 - uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald produkt en/of een
  bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen;
  • de potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;
  • de potentiële Koper heeft uitdrukkelijk per e-mail te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;
  • een offerte is door de Koper getekend en door Looland ontvangen ingeval door Looland een op naam gestelde offerte is uitgebracht.
 5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite of per e-mail is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Looland herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Looland de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.
 6. Koper en Looland komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Looland gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
 7. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Looland garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Prijzen

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.
 2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
 3. De Koper is de prijs verschuldigd die Looland in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Looland worden gecorrigeerd.
 4. Bezorgkosten zijn in principe bij de totaalprijs inbegrepen.
 5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Looland

Betaling

 1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: vooruitbetaling via factuur , I-deal.
 2. Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen.
 3. Van de overige betaalmethoden, met uitzondering van vooruitbetaling, kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden -waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie en autorisatie van de potentiële Koper- is voldaan.
 4. In het geval door Looland een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
 5. Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Looland is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
 6. Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,44% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
 7. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Looland als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.
 8. In geval van niet tijdige betaling is Looland bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Levering en leveringstijd

 1. Bestellingen worden zo snel mogelijk of conform afspraak afgeleverd.
 2. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een creditcard dient Looland de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.
 3. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft over op de Koper.
 4. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Inspectie

 1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.

Verzending

 1. Looland is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij verzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Looland is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
 2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Aansprakelijkheid

 1. Looland is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Looland geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 2. Indien Looland om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 3. De Koper is gehouden Looland te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Looland zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

Overmacht

 1. In geval van overmacht is Looland niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Persoonsgegevens

 1. Looland zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.
 2. Looland neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Looland of overeenkomsten die met haar gesloten zijn worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zutphen, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Diversen

 1. Looland is gevestigd te Harderwijk, Industrieweg 18-19 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 08091913. Het BTW-identificatienummer is 193174790B01 Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Looland op bovenstaand adres of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite

Terug